Kako do elektrane

Ako želite da gradite solarnu elektranu da biste proizvedenu električnu energiju prodavali, potrebno je da pribavite potrebnu dokumentaciju koja će Vam omogućiti priključak na javnu elektroenergetsku mrežu.

Prvi dokument u cijelokupnom postupku je Idejni projekat.

Idejni projekat detaljno opisuje potencijal i pogodnost mikrolokacije te kao rezultat provedenih ispitivanja i analiza precizira moguću snagu buduće elektrane.
Ishođenje neophodnih dokumenata kod lokalne uprave i nadležne elektrodistribucije je naredni korak u postupku.
Naš tim će u najkraćem vremenu izraditi svu neophodu projektnu dokumentaciju za izgradnju solarne elektrane:

 • glavni elektro projekat
 • arhiktetonski projekat
 • građevinski projekat
 • mašinski projekat
 • elaborati (zaštita od požara, gromobranska zaštita, itd.)

Sa pribavljenom dokumentacijom od lokalne uprave, podnosite zahtjev za energetsku saglasnost kod Federalnog minstarstva za energiju, rudarstvo i industriju.

Dokumenta koja uređuju oblast obnovljivih izvora u Federaciji BiH:

 • Zakon o električnoj enegiji u Federaciji BiH
 • Uredba o poticanju proizvodnje iz OI i efikasne kogeneracije
 • Pravilnik za izdavanje dozvola (FERK)

Nadležni subjekti :

 • lokalna uprava
 • lokalna elektrodistribucija
 • resorno kantonalno ministarstvo
 • Federalno Ministarstvo za energiju, rudarstvo i indsutriju
 • Operator za obnovljive izvore energije
 • Regulatorna komisija za energiju Federacije BiH (FERK)

Procedura ishođenja dokumentacije traje od 6-8 mjeseci.

0 0